Skogs-, vilt- och vattenbruk

Vi ansvarar för skogs-, vilt- & vattenbruket på Kersö och Menhammar som omfattar drygt 1.700 hektar landareal samt ungefär 2.500 hektar vattenyta. Det finns flera fördelar med denna samordning då alla verksamheter ingår i samma kretslopp. Samordningen med lantbruket och djurhållningen inom Menhammar Stuteri är en viktig del i detta arbete. Det är relativt ovanligt att ha samma övergripande vision och målsättning för dessa verksamheter. I många fall är det tyvärr tvärtom och starka särintressen som skapar motsättningar och problem för alla – inte minst miljön.

Skogsbruket är miljöcertifierat enligt både Forest Stewardships Councils (FSC) och Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC). Samordningen med viltbruket skapar dessutom unika möjligheter för att återskapa och lyfta fram höga naturvärden. Exempel på detta är frihuggning av ekar, lägre kantzoner med naturliga busk- och örtväxter. Vi planterar även växter och blommor som skapar ett bra skydd och vinterfoder för vilt och fåglar. Antalet rovfåglar har ökat markant till följd av dessa åtgärder vilket i sin tur bland annat beror på att det finns mer mat i markerna. Smågnagare trivs bra i våra marker och utgör i sin tur en viktig föda för rovfåglarna.

Fotograf: Karin Röse
Fotograf: Karin Röse

Utfodring av vilt är en kontroversiell fråga men utgör en central del i vårt arbete att styra undan framförallt vildsvinen från värdefulla grödor, park- och tomtmark. Utfodringen utgör en väldigt liten del av viltets totala födointag men måste ske kontinuerligt för att inte göra mer skada än nytta. Vi använder speciella foderautomater som begränsar ”givorna” och även regleras beroende på säsong. Det är till exempel direkt skadligt för rådjuren att plötsligt börja med en utfodring när foderbristen är som störst, normalt sett i februari och mars. Vi arbetar därför aktivt med att hålla gräsytor öppna även vintertid genom att ploga ”stråk” på betesmarkerna och lägga ut begränsade mängder av egenproducerat ensilage.

Vattenbruket övervakas och samordnas med skogs-, lant- och viltbruket men fisket är i huvudsak utarrenderat. Vi har dock ett nära samarbete mellan vårt viltbruk och fiskaren/arrendatorn.